Giving your child the best start in life

  • First Floor, 10A Chandos Street London New Town W1G 9LE

Get In Touch

Нашата мисия

  • Home
  • Нашата мисия

Да предоставяме съвременна логопедична терапия, която максимално наподобява общуването на детето в реалния живот. При нас децата и възрастните с комуникативни нарушения овладяват умения как да се справят в естествената среда на реалното общуване.
Да осигуряваме на детето защитена среда, в която то се чувства безусловно прието, разбирано и подкрепено, с желание да научава, да се справя с трудности да преодолява предизвикателства и да постига реални резултати.
Да бъдем почтени към пациентите си – децата и възрастните с говорни, езикови или комуникативни проблеми и към техните семейства, които са наши клиенти. Да НЕ предлагаме скъпо струващи техники и програми с „привлекателни“ названия, които НЕ са логопедична терапия. Да предлагаме проверени, доказано ефективни методи и подходи, които водят до реални рвзултати.
Да обновяваме непрекъснато подходите и методите си на работа, като адаптираме постиженията и резултатите от световния опит за особеностите на българския език. Нашата практика се основава на доказателства (evidence-based practice), публикувани и собствени, от научните изследвания и от клиничната практика.
Да предоставяме комплексна терапевтична услуга, която включва няколко вида логопедична терапия с добавени допълващи развитието терапии – занимателна, когнитивна, сензорно интергиране, пространствена преработка и т.н.
Да предаваме опита си на следващите поколения логопеди, като създаваме съвременни професионалисти с непрекъснат стремеж за самоусъвършенстване, сензитивност към потребностите на децата, непрекъснато повишаване на квалификацията, работещи без компромиси в качеството, позитивни и комуникативни.