Услуги

Какви услуги предлагаме ?

  • Изследване и диагноза на нарушенията на езиковата система, артикулацията, гласа, говора, дишането и на двигателната дейност на лицево-челюстната система (оро-фациалната моторика)
  • Ефикасни терапевтични планове
  • Индивидуална логопедична терапия
  • Групова логопедична терапия
  • Допълващи развитието терапии и обучения
  • Консултации и обучение на родители и учители
  • Социални инициативи - ежегоден безплатен скрининг

 

Изследване и диагноза на нарушенията на езиковата система, артикулацията, гласа, говора, дишането и на двигателната дейност на лицево-челюстната система (оро-фациалната моторика).

В последно време наричани диагностична оценка. Изследването на детето или възрастния с езикови и/или говорни нарушения е проучване на актуалното състояние в момента на изследването. То включва събиране на информация, систематизирането и анализирането й, и завършва с диагноза, която е заключението. Началният скрининг през първите 15 минути на изследването при нас е безплатен. Диагностичното изследване се извършва от ръководителката на центъра в присъствието на родителите.

 

Ефикасни терапевтични планове

Терапевтичният план е индивидуален за всяко дете или възрастен. При децата общият дългосрочен план има определена крайната цел на развитието в терапевтични условия. Факторите, които влияят при изработването на плана са видът и степента на нарушението, възрастта, темповете на индивидуалното развитие и реакцията на пациента към терапевтичното въздействие. Когато детето е в училищна възраст, и ако се налага, терапевтичният план се съгласува с образователният план.Индивидуална логопедична терапия

 

Индивидуалните терапевтични сесии целят интензивно въздействие замаксимален прогрес на детето или на възрастния. Ние използваме игрова форма на терапията при децата, а не просто игра, приятни и забавни техники и средства за мотивирането им за работа, даваме упражнения и игри за работа в къщи с родителите. Абсолютно задължително условие за нас е детето да се чувства спокойно, сигурно, значимо и със собствена стойност. За целта фундамент на нашето отношение към детето е стремежът ни да му създаваме непрекъснато увереност и самочувствие, като го поставяме във всеки един момент в ситуация на справяне и на успяване – с предварително определена трудност, под непрекъснато наблюдение и контрол на терапевта. Ролята на възрастния – логопед, родител, учител – е да улеснява ученето и развитието на детето.

 

Груповите терапевтични сесии имат за цел да затвърдят и обобщят умения, формирани в индивидуалните сесии. Те се провеждат с малък брой деца (2-4) със сходни нарушения и на относително еднакво ниво на развитие за конкретна тема. Основна област на развитието, в която груповите сесии са незаменими е формирането на социални умения и овладяването на социален език. Изключително резултатни са обаче и за целите на занимателната, игровата, арттерапията и музикотерапията, където се използват естествени и обичайни занимания на децата с терапевтични цели, те овладяват етапите на символната игра, която е тясно свързана с езиковото развитие, а изобразителните дейности и музиката допълват цялостното развитие.

 

Допълващи развитието терапии и обучения

Ние не предлагаме пакети от услуги, а цялостно развитие на детето чрез комплексно въздействие на всички сфери от развитието му в зависимост индивидуалните нужди при всеки конкретен случай, като родителите задължително участват в обсъждането и оформянето на комплексното терапевтично въздействие.

 

Консултации и обучение на родители и учители

Родителите са фундаментален фактор в развитието на детето и основен участник и партньор в терапията му. Ние консултираме и обучаваме всеки конкретен родител непрекъснато във всеки момент, в който е необходимо. Провеждаме и групово обучение по тема на родители и на учители при предварително заявено желание.

 

Социални инициативи

• Логопедите провеждат всяка година скринингово логопедично изследване на говора и на устния език на децата в детските градини. Изследването е напълно безплатно за децата и за родителите.

Съгласието на родителите и на директора на детската градина да допусне логопеда до децата се осигуряват предварително. Ако се установи риск за развитието на детето, родителите се информират лично чрез писмо.

• Скринингово изследване на писането се провежда и в началните класове на училищата в София и в Пловдив, в които директорите са разрешили достъп до учениците и учителите на класа са се съгласили да организират и да проведат писането на диктовка от децата.
Изследването е напълно безплатно за децата и за родителите.
Децата се изследват само, ако родителите са подписали декларация за съгласие.

Логопедични и допълващи терапии и обучения, които можете да получите при нас:

1. Езикова терапия:
- за български език - за деца и възрастни с роден език български -единствената лингвистична терапия в България с авторски терапевтични програми, създадени заособеностите на българскияезик, при която се фокусират точно областите на трудности и нарушения при конкретното дете (или възрастен) и не само се съкращава времето на въздействие, но и се постигат дългосрочни резултати;
- на английски и на руски език - за деца и възрастни с езикови нарушения, живеещи в България, за които тези езици са родни или социално използвани;
овладяване на българския език от двуезични деца и възрастни(билингви), или от български деца,родени и/или живели дълго в чужбина.
2. Говорна терапия:
Артикулационна терапия – за нарушеното изговаряне на съгласните звукове;
- Гласова терапия (фонопедия) – за нарушенията на гласа;

Говорно дишане – нарушенията на дишането, включително и жизненото (виталното), когато е необходимо.
3.Орофациална миофункционална терапия- при структурни и неврогенни говорни нарушения, при лицево-челюстни деформации, натиск на езика. Високо ефективна, без възрастови ограничения и с дългосрочен ефект.
4. Развитие на социални умения и овладяване на социален език
5. Сензорно интегриране

6. Занимателна терапия- система за постигане на терапевтичен ефект чрез използване на обичайните занимания на детето
7. Игротерапия
8. Арттерапия
9. Логоритмика
10.Специално-педагогическо обучение - по роден и чужд език,  по математика, по други учебни предмети

11. Езикова занималня за предучилищна и училищна възраст с:
-Чуждоезиково обучение на деца с езикови нарушения;
Подготовка за училище на деца с езикови и с говорни нарушения

12. Отстраняванена функционална неграмотност при ученици на всяка възраст
13. Отстраняване наакцент от говора - диалектен, чуждоезиков, неправилен навик

Как да ни намерите?