С КАКВО СМЕ РАЗЛИЧНИ

1. Логопедите в нашия център работят индивидуално с всяко дете, следвайки обичайното езиково развитие при децата и езикова употреба в ситуации на естествена комуникация. Така става излишно „пренасянето на наученото от кабинета в естествена среда“. Прилагането на лингвистичния подход осигурява бързо реални резултати. Комплексното въздействие върху всички съпътстващи трудности чрез допълващи терапии са другото ни голямо предимство – спестяват се време, усилия и разходи на цялото семейство. При децата от предучилищна възраст развиваме цялостно готовността за училище: когнитовно, езиково, перцептивно, пространствено, двигателно, емоционално, поведенчески и социално.

2. Логопедите в центъра работят под супервизия, след първоначално базово и непрекъснато вътрешно обучение. Диагностиката се извършва от Антоанета Георгиева, научно-методическият ръководител на центъра. Следва изработване на индивидуален терапевтичен план за всяко дете, по който един от логопедите работи пряко с него.

3. Всеки случай се проследява от ръководителя на центъра, за да се осигури оптимално темпо на развитие на детето.

4. Родителите също участват в процеса на промяна, и когато сътрудничат с логопеда, намират време за редовни посещения и следват неговите препоръки, резултатите се проявяват по-бързо.

Как да ни намерите?