Giving your child the best start in life

  • First Floor, 10A Chandos Street London New Town W1G 9LE

Get In Touch

Полезно

  • Home
  • Uncategorized
  • Пълнa липca нa гoвop нa дeтeтo cлeд 2 г. и пoлoвинa;

Пълнa липca нa гoвop нa дeтeтo cлeд 2 г. и пoлoвинa;

Когато на две години и половина едно дете не говори изобщо, можем да сме сигурни, че вече имаизоставане в езиковото развитие. Дали става въпрос и за нарушение, и какво точно е тованарушение – езиково или говорно, се преценява само индивидуално, за всеки конкретен случай, на живо, при логопедична диагностика.

 Езиковото развитие на детето включва овладяването на абстрактната система на родния език, а говорното му развитие – на уменията за двигателно изпълнение на елементите на езика. Задължително предварително условие за говорното развитие на детето е достигането на физиологична зрялост на говорния апарат. Тя се постига с храненето с твърда храна и пиенето на течност от чаша. Дете, което се храни с течни храни от биберон след определената възраст, закъснява с физиологичното съзряване на говорните органи да извършват точни, координирани и съгласувани движения, последователно подредени във времето и пространството.

 Крайната цел на езиковото развитие при децата е езикът на възрастните. За да се достигне тя, е нужно време и много практика на детето.

Малкото дете овладява родния си език само, докато го говори по време на общуването си с възрастните и с децата от средата около него. В началото социалното обкръжение включва само семейството, по-късно се разширява и обхваща съседите, роднините, детската градина и училището.

 Повечето деца започват да изговарят по една дума или част от нея. Следват комбинации от две думи, които приемаме за двусловни “изречения”, като постепенно броят на думите и дължината на изречението се увеличават.

В нормалното развитие, детето започва да изговаря първите си “думи” към края на първата година, а първите “изречения” около 1 година и 6 месеца, до към 2 години.

 1. “Думите” при децата не са това, което са при възрастните и като звукова форма, и като семантично съдържание.

В детския език дума” е всяка комбинация от два или повече звукакоято се използва от детето в различни ситуации за една и съща цел, независимо дали наподобява или не звуковата форма на думата на възрастните.

Пример: Част от българските деца вместо вода казват бу. Ако това звукосъчетание се изговаря от детето, когато протяга ръка към шишето си с вода, независимо дали е в къщи, навън, и с кой възрастен е, или когато вижда чешма, от която тече вода, значи за конкретното дете бу е “думата” му за вода.

 2. Едно дете проговаря истински родния си език, когато започне да говори с “изречения”.

Това не става, защото е навършило 1, 2 или 3 години, а когато натрупа между 50 и 100 думи в активния си речник, от всички граматични категории (части на речта), за да може да ги използва като части на изречението.

Пример: Ако едно дете изговаря “много” отделни думи, но няма глаголи в речника си, то не може да започне да съставя изречения. Поне не на български език, в който глаголното сказуемо е центърът на изречението и носи много повече семантична информация от всяка друга част на изречението.

 Разбира се, преценката за развитието на едно дете не се основава само на един фактор – в случая дали изговаря “думи”, но имайки предвид голямото влияние на социалната среда върху детето, се изчаква до втория рожден ден.

Ако едно двегодишно дете иска от околните нещо или им “съобщава” каквото и да е само с жестове, хленчене или продължително “ЪЪЪЪ” с протягане на ръка, това вече не е обичайното поведение при общуване за децата на тази възраст и има наличие на закъсняло проговарянеили забавено езиково развитие.

 

 Какво да направят родителите?

Ако на този етап от развитието на детето се посети логопед, квалифициран в езиковата терапия, той ще предложи най-напред техники за засилена и различна от обичайната стимулация надетето от родителите, вкъщи, от която много деца се повлияват положително и проговарят. Разбира се, с грешки в началото и вероятно и по-късно, но най-важното за детето е, че няма пропуснато време от развитието му в ранна възраст и то има достатъчно време за овладяване на устния език преди постъпването му в училище.

Така се предотвратяват бъдещи трудности с ограмотяването след години, защото,  за да овладее детето писмения език, устният му език трябва да е достигнал точно определено ниво, за което е нужно цялото време от 6 – 7 години на възрастта до започването на училищното обучение.

Не двете или трите години между 4 и 6; 4 и 7 годишна възраст!

 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *